Barion Pixel

ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy Koloszár Zsófia Orsolya, őstermelő (székhely: 9484 Pereszteg Ady Endre utca 3.), a továbbiakban: őstermelő) online áruházában (www.lekvarmania.hu) (a továbbiakban: Webáruház) történő vásárlásra vonatkozó feltételeket és szabályokat meghatározza.

A Webáruházat az őstermelő üzemelteti.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Az adatkezelő megnevezése: EZIT Kft.
Az adatkezelő levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Az adatkezelő e-mail címe: info@ezit.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 700 40 30
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-968191
Az adatkezelő adószáma: 23493474-2-41
Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86690/2015.

Cookie szabályzat: Cookie Policy | WordPress.org
Adatkezelési tájékoztató: https://www.lekvarmania.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az őstermelő bármikor jogosult egyoldalúan, a jövőre nézve részben vagy egészben módosítani. Amennyiben jelen ÁSZF rendelkezéseiben bármilyen módosítás történik, az őstermelő köteles azt közzétenni a Webáruház felületén.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre az online kereskedelemben kialakult gyakorlat, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A Webáruház felkeresésével, azon keresztül történő vásárlással a Webáruház felhasználója magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF ilyen módon történő elfogadása azt is jelenti, hogy a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen felhasználási feltételeket nem fogadja el, nem jogosult a Webáruház használatára.

Aki a Webáruház rendszerén keresztül terméket vagy termékeket rendel, a fogyasztó, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: Vásárló).

A Vásárló a Webáruházon keresztül leadott valamennyi rendelésének megerősítésekor jelen ÁSZF megismerését és annak elfogadását is megerősíti.

A megrendelés véglegesítése, leadása céljából a Vásárló köteles elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit és köteles ennek tényét a megjelölt négyzetben feltüntetni. A megvásárlásra kínált termékek megrendelése kizárólag a Webáruházban leadott megrendelés megerősítése és az ÁSZF elfogadását követően lehetséges.

MEGRENDELÉS

A megrendelés lépései:

1) Termék(ek) kiválasztása

2) Termék(ek) kosárba helyezése

3) Kosár megtekintése

4) Megrendelni kívánt termékek ellenőrzése, kupon használata

5) A számlázással és a szállítással kapcsolatos adatok pontos megadása

6) Rendelés tartalmának ellenőrzése

7) Rendelés elküldése

Adásvételi szerződés létrejötte a Webáruházon keresztül:

Ha a Webáruház felhasználója megrendelést küld a Webáruházon keresztül, és az visszaigazolásra kerül, adásvételi szerződés jön létre a Webáruház felhasználója, azaz a Vásárló és az őstermelő között.

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre jelen ÁSZF szerinti feltételekkel és azt a Webáruház csak az adminisztrációs felülete alatt tárolja.

Árak

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és ÁFA-mentesek, a Webáruház termékei alanyi adómentesség hatálya alá tartoznak. Amennyiben a Webáruházban informatikai hiba vagy hiányosság lép fel a termékek vagy az árak tekintetében, az őstermelő fenntartja a jogot a korrekcióra, nem kötelessége hibás áron értékesítenie a terméket/termékeket. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után az őstermelő azonnal közzéteszi az új, helyes adatokat. A Vásárló ezt követően megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Az őstermelő a Webáruházon keresztül megvásárolt termékekről kiállított számlát, papír alapon, a csomagba helyezve juttatja el a Vásárlóhoz az ellenérték kiegyenlítésének feltételével.

SZÁLLÍTÁS

A szállítási díjak a Webáruházban olvashatók.

A Vásárló köteles az átvétel időpontjában a csomag sértetlenségét és hiánytalan állapotát ellenőrizni. Amennyiben ilyen körülmény merül fel, Vásárló köteles jegyzőkönyvben rögzíteni a körülményeket és a megrendelt termékek átvételét megtagadni. Amennyiben a vásárlás vételára banki tranzakció útján előzetesen megfizetésre került, az őstermelő késedelem nélkül, de legkésőbb 5 napon belül visszautalja a Vásárlónak a kifizetett vételárat.

FIZETÉS

Lehetséges fizetési módok:

Banki előre átutalással.
Utánvételes fizetéssel.
Online bankkártyás fizetéssel.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

ELÁLLÁS JOGA

Vásárló jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a (1) e) pontja értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja az őt megillető elállás és felmondás jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

PANASZOK KEZELÉSE

Panaszügyintézés és jogérvényesítés

A Vásárló a termékkel/termékekkel vagy az őstermelő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail: rabaiwinery@gmail.com

Postai úton: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 63. – a levelek megérkezése érdekében a Vásárló köteles feltüntetni a teljes címet. Amennyiben a Vásárló ezt nem teljesíti és a levele nem érkezik be az őstermelő székhelyére, azért az őstermelő semmilyen felelősséget nem vállal.

A Vásárló írásban közölheti az őstermelővel szemben a panaszát, amely a termék/termékek Vásárlók részére történő értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására vagy mulasztására vonatkozik.

A panaszt az őstermelő köteles késedelem nélkül kivizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az őstermelő köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a Vásárló részére megküldeni e-mail útján vagy kérés esetén postai úton.

Az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni az őstermelő:

Az írásbeli panaszt az őstermelő a beérkezést követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban  megválaszolni érdemben és intézkedni közlése iránt. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, azt  az őstermelő köteles megindokolni.

A panasz elutasítása esetén az őstermelő köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával, mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak ilyen esetekben kiterjed arra is, hogy az őstermelő a jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testület eljárását.

Bírósági eljárás: Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére is.

SZERZŐI JOGOK

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében a Webáruház egésze szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a Webáruházban található megoldások, programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Webáruház részben vagy egészben módosítható. A Webáruházból bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásban átadott, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Ilyen esetben is kizárólag a Webáruházra való hivatkozás pontos megjelölése mellett lehetséges.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha jelen ÁSZF valamely pontja jogilag hibás, hiányos vagy hatálytalan, az ÁSZF további pontjai érvényben maradnak, így az az ÁSZF érvényes és hatályos rendelkezéseire nézve nem bír relevanciával.

Az őstermelő nem rendelkezik „a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról” szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

A WEBÁRUHÁZBÓL MEGRENDELHETŐ TERMÉKEK TULAJDONSÁGAI

A Webáruházból megvásárolható termékek tulajdonságait az egyes termékek Webáruházban feltüntetett leírásból ismerheti meg a Vásárló.

JOGFENNTARTÁS

Amennyiben a Webáruházban szereplő egyes termékek gyártása megszűnt vagy pillanatnyi készlethiány áll be, az őstermelő fenntartja a jogot a már visszaigazolásra került megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében.

KÖZÖSSÉGI FELÜLETEK

Jelen ÁSZF az őstermelő által kezelt Facebook, és Instagram oldalak felhasználóinak és az ott meghirdetett akciók, nyereményjátékok résztvevőinek jogait és kötelezettségeit is tartalmazza.

A Webáruházban, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett akciók, nyereményjátékok igénybevételével a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit és annak minden pontjával egyetért.